13 Μαρτίου 2018Comments are off for this post.

Διακρίσεις γένους ονομάτων

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
Οι λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα αρσενικού φύλου. Il padre Οι λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα θηλυκού φύλου. La madre
Οι λέξεις που λήγουν σε  -ο. Il libro

εξαιρούνται :

l’ auto   la biro

la dinamo

la mano   la moto

la radio

Οι λέξεις που λήγουν σε -a. La casa - la bellezza
Οι λέξεις ελληνικής προελεύσεως που λήγουν σε -ma. Il programma

il problema

εξαιρούνται :

la dracma

Οι λέξεις ελληνικής προελεύσεως που λήγουν σε -i. La crisi - l’ analisi
Οι λέξεις που λήγουν σε και δηλώνουν αξίωμα, επάγγελμα, ιδιότητα, κλπ.

Και ανήκει σε ανδρα.

Il papa - il poeta -

il boia

 εξαιρούνται :

la birba    la canaglia

la guardia  la guida

la recluta

la sentinella

la spia

Είναι αρσενικού γένους : il delta - il nulla -

il vaglia

il parabrezza -

il pigiama

Είναι θηλυκού γένους : l’ auto - la biro -

la dinamo

la moto - la radio -

la mano

Οι λέξεις που λήγουν σε σύμφωνο. Il tram - il gas
Οι λέξεις που λήγουν σε

-a` , -`e , -`i ,  -i    (ξ)

il sofa` - il caffe` -

il brindisi

Οι λέξεις που λήγουν σε -`a   -`u la citta` - la virtu`
Ονόματα λιμνών, ποταμών, βουνών. Il Garda - il Tevere - ......

 εξαιρούνται οι οροσειρές:

le Alpi           le Ande

Οι οροσειρές είναι θηλυκού γένους                εξαιρούνται :

gli Appennini

il Caucaso

i Pirenei

gli Urali

Τα ονόματα δέντρων. Il melo  -   il pero

εξαιρούνται :

l’ elce     la palma

la quercia    la tea

la vite

Τα ονόματα καρπών. La mela - la pera

εξαιρούνται :

l’ ananasso   il cedro

il dattero      il fico

il lampone

il limone

il pistacco

Τα ονόματα μηνών και ημερών. Il gennaio - il lunedi`

           εξαιρούνται :

la domenica

Tα κύρια ονόματα ανδρών. Paolo - Pietro Tα κύρια ονόματα γυναικών. Elena - Maria
Τα μέρη του λόγου που χρησιμοποιούνται σαν ουσιαστικά. Il due - il nero -

il parlante

il parlare - il corretto - il male - il perche`

Τα ονόματα κρατών και επαρχιών με οποιαδήποτε κατάληξη εκτός της -α. Il Cile - il Peru` -

il Veneto

Τα ονόματα κρατών & επαρχιών σε -α.

Τα ονόματα πόλεων και χωριών.

Τα ονόματα νησιών

Τα ονόματα ηπείρων

Italia - Francia

εξαιρούνται :

il Canada`

il Bengala

il Guatemala

il Venezuela

Roma - Atene

εξαιρούνται

Cairo - Pireo

la Creta - la Sicilia

l’ Asia - l’ Europa

Τα ονόματα μετάλλων. L’ argento - il ferro
Οι λέξεις που λήγουν σε   :

-ale  -ame  -are  -ile  -ere  -iere   -ore  -glione -one  -ume

ospedale - mestiere - colore

fogliame - canile

Οι λέξεις που λήγουν σε   :

-ice -ione  -ine   -ite  -udine

lezione – solitudine

 

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr

  

3 Ιανουαρίου 2018Comments are off for this post.

Οριστικό Άρθρο

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

 

1). Με κύρια ονόματα και επίθετα:               Paolo. Luigi. Mario. Francesco Petrarca.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :

α). Όταν προηγείται του ουσιαστικού επίθετο, επάγγελμα, κτλ.

Il brutto Paolo.            Il professore Paolo.

β). ‘Όταν το κύριο επίθετο είναι στον πληθυντικό αριθμό:    I Manzoni.

δ). Προαιρετικός μπαίνει με τα κύρια ονόματα θηλυκού γένους και τα κύρια επίθετα

στον ενικό αριθμό:              Dove `e Maria ?  = Dove `e la Maria ?

Ho visto Rossi.  =  Ho visto il Rossi.

 

2). Με τα ονόματα πόλεων:      Roma `e una citta`.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :

α). Όταν υπάρχει προσδιορισμός:      La bella Roma.

β). Με τα εξής ονόματα πόλεων και νήσων.

L’ Aquila         il Cairo            le Havre           la Mecca

la Sardegna     la Sicilia           la Spezia          il Pireo

 

3). Με ονόματα μηνών και συχνά ημερών:            Gennaio vado a Roma.           Oggi `e lunedi`.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Όταν αντιπροσωπεύουν την ημέρα  της εβδομάδος.

Il treno parte soltanto la domenica.

 

4). Με πράγματα που εκφράζεται από το όνομα χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς αλλά με γενική έννοια:

Io lavoro notte e giorno.

5). Με ουσιαστικά που δηλώνουν συγγένεια όταν πριν από αυτά υπάρχει κτητικό επίθετο.

Mio padre `e professore.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :

α). Όταν το κτητικό επίθετο είναι στο τρίτο πληθυντικό:   (Loro) il loro padre `e professore.

β). Όταν το όνομα που δηλώνει συγγένεια είναι στον πληθυντικό αριθμό:    I miei  fratelli

γ). Όταν το όνομα που δηλώνει συγγένεια είναι αλλοιωμένο:    Il mio fratellino.

δ). Όταν πρόκειται για υποκοριστικά τον λέξεων padre = babbo - papa`, madre = mamma:

il mio babbo `e professore.

ε). Όταν υπάρχει ποιοτικό επίθετο:      Il mio caro padre.

 

6). Όταν υπάρχει πριν από το ουσιαστικό το δεικτικό επίθετο questo και quello.

Prendo questo libro.

 

7). Όταν υπάρχουν πριν από το ουσιαστικό οι ερωτηματικές αντωνυμίες quale, che.

Che libro `e questo.

 

8). Όταν υπάρχουν πριν από το ουσιαστικό τα εξής αόριστα επίθετα :

       molto - nessuno - parecchio - poco - tutto:         Ho molto lavoro.

 

9). Όταν υπάρχουν πριν από το ουσιαστικό αριθμοί:       Ho due libri.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :

α). όταν αναφέρεται σε όνομα για το οποίο έγινε λόγος:   Ho i tre libri.

β). Όταν είναι ουσιαστικοποιημένο:    Il dieci `e un numero.

γ). Όταν δείχνει ώρες:    Sono le sei.

 

10). Όταν μπροστά από λέξεις που δείχνουν τίτλο ευγενείας υπάρχει κτητικό επίθετο.

Sua Eccelenza.

 

11). Με απαριθμήσεις όταν έχουν αόριστη έννοια:    Sulla tavola vedo libri, matite, quaderni.

 

12). Με επιρρηματικές εκφράσεις:    Sono in piedi.

 

13). Όταν τα ονόματα σχηματίζουν ένα συμπλήρωμα χρόνου η τόπου.

Dopo la lezione vado a casa.   Vengo di notte.

 

14). Με ονόματα τόπων θηλυκού γένους όταν αυτά με την πρόθεση in δείχνουν την σε τόπο  

       στάση και την κίνηση σε τόπο:          Vado in Italia. Vivo in Grecia.

 

15). Με ονόματα που με τα ρήματα avere, dare, fare, prestare, prendere, provare, αποτελούν μια 

έννοια:           Ho fame. Do aiuto. Prendo parte. Provo dolore.

 

16). Με ονόματα που βρίσκονται μετά τα ρήματα andare, avere, essere, mettere, stare, venire 

και όταν μπροστά από τα ονόματα υπάρχει πρόθεση:        Vado a casa.

  

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr

  

28 Νοεμβρίου 2017Comments are off for this post.

Πληθυντικός Αριθμός

OSSERVAZIONI SUL PLURALE

 

1) Le parole con l' ultima lettera accentata, o consonante, sono invariabili.

esempio :   La citta' - le citta', La virtu' - le virtu', Il sofa' - i sofa', l’universita`- le universita`, il caffe`- i caffe`,   Il lapis - i lapis.

L' autobus - gli autobus, Un virus - alcuni virus,  il bar - i bar,

lo sport - gli sport, Il film - i film , il gas - i gas.

Il re - i re,  il te`- i te`, la gru - le gru (οι μονοσύλλαβες λέξεις)

ma anche : Il vaglia - i vaglia,  il boa - i boa,  il cobra - i cobra, il delta - i delta,  il pigiama - i pigiama, il tema - i tema,  il boia - i boia,

il coma - i coma,  il lama - i lama,   il puma - i puma, il cinema - i cinema, il comma - i comma, il nulla - i nulla, il sosia - i sosia.

2) I maschili in -io hanno il plurare in -i.

esempio : L'orologio - gli orologi. L'ufficio - gli uffici. Vario - vari, ecc.

Ma : assassinio - assassinii, conio - conii, omicidio - omicidii, tempio - tempii

Ma : Lo zio - gli zii, L' addio - gli addii (perche' i  ha l'accento tonico)

3) I femminili in -ie.

esempio : La specie - le specie. La serie - le serie.

ma : La moglie - le mogli. La superficie - le superfici (cie).

4) I maschili in -co, -go hanno il plurale in -chi, -ghi.

esempio : Il bosco - i boschi. Fresco - freschi. tedesco - tedeschi, arco -archi , turco - turchi , Il lago - i laghi. Lungo - lunghi, albergo - alberghi.

ma : Il porco - i porci. Greco - greci. Austriaco - austriaci. Monaco - monaci. Parroco - parroci. Equivoco - equivoci.

Antropofago - antropofagi(ghi), chirurgo - chirurgi(ghi), sarcofago - sarcofagi(ghi)

ma :   (-ologo = -ologi) .   filologo - filologi.

5) I mascili in -ico hanno il plurale in -ici.

esempio : L'amico - gli amici. Il medico - i medici. Domestico - domestici, ecc.

ma : Il fico - i fichi. Il manico - i manichi. Antico - antichi. Carico - carichi.

6) I femminili in -ca, -ga hanno il plurale in -che, -ghe.

esempio : L' amica - le amiche., Lunga - lunghe, tedesca -tedesche , la banca -le banche, greca - greche, stanca -stanche,

Fresca - fresche, larga -larghe , lunga -lunghe,

Ma : Belga - Belgi (m),   Belga - Belghe (f)

7) I femminili in -cia, -gia hanno il plurale in -ce, -ge. [(Consonante )+( -cia, - gia)]

esempio : L'arancia - le arance. La mancia - le mance ,  la pronuncia -le pronunce, la pioggia -le piogge ,la spiaggia -le spiagge.

ma : [(vocale) + (-cia, -gia)] La camicia - le camicie. La valigia - le valigie, grigia - grigie,

ma : (i  accentato)  La bugia - le bugie. La farmacia - le farmacie.

8) I maschili in -a hanno il plurale  in -i                                  il turista            -i turisti

l' autista         -gli autisti             il pianista              -i pianisti             il panorama     -i panorami

l'artista           -gli artisti             il pilota                  -i piloti                 il pigiama         -i pigiami

il clima           -i climi                  il poeta                  -i poeti                  il papa               -i papi

l' elettricista  -gli elettricisti       il problema         -i problemi           egoista             -egoisti(-e)

il dentista       -i dentisti             il programma      -i programmi       entusiasta        -entusiasti(-e)

il diploma       -i diplomi             il sistema             -i sistemi              ottimista          -ottimisti(-e)

il farmacista   -i farmacisti         lo stemma           -gli stemmi          pessimista      -pessimisti(-e)

il giornalista   -i giornalisti        il telegramma      -i telegrammi      l' oculista         -gli oculisti

 

9) Hanno il plurale irregolare:

l' uomo                               -gli uomini                il grido                        -le grida             il mio    -i miei

il bue                                   -i buoi                       il Dio                           -gli Dei              il tuo     -i tuoi

la mano                               -le mani                    il miglio                       -le miglia           il suo     -i suoi

l' ala                                     -le ali                         mille                            -mila

l' uovo                                 -le uova                    bel paio                       -belle paia

il dito                                  -le dita                     un centinaio               -alcune centinaia

il braccio                            -le braccia               un migliaio                 -poche migliaia

il labbro                             -le labbra

10) Hanno il doppio plurale:

il muro                  -i muri (di una casa)                            -le mura (di una citta')

il frutto                 -i frutti (di mare o albero)                   -la frutta (da tavolo)

il membro           -i membri (di una societa')                  -le membra (del corpo)

l' osso                   -gli ossi (della carne)                            -le ossa (di esseri vivi)

l’ anello                -gli anelli (χεριού)                                -la anella (μαλλιών)

il budello              -i budelli (έντερα)                                -le budella (στενά περάσματα)

il ciglio                 -i cigli ( άκρες γκρεμού)                      -le ciglia (βλέφαρα)

il corno                 -i corni ( κερατά στρατού)                -le corna ( κερατά ζώων)

il braccio               -i bracci ( ζυγού, σταυρού)                -le braccia ( σώματος)

il filo                      -i fili (καλώδια)                                   -le fila ( κλωστές)

il fondamento      -i fondamenti  (επιστήμης)             -le fondamenta (θεμέλια κτιρίου)

il grido                  -i gridi (κραυγες ζώων)                      -le grida (κραυγές ανθρώπων)

il labbro                -i labbri (πληγής, ποτηριού)             -le labbra (χείλη στόματος)

il riso                     -i risi ( ρύζι)                                       -le risa (γέλια )

l’ urlo                    -gli urli (ζώων)                                    -le urla (ουρλιάσματα ανθρώπου)

il legno                 -i legni (ξύλα, ξυλεία)                       -la legna (καυσόξυλα)

11) Sono sempre singolari:

la gente / la roba / l' uva / la fame / la sette / il sonno / la febre / pepe / senape /

il sangue / il miele / la tosse /.

12) Sono sempre plurali:

i dintorni / le fondamenta / le nozze / calzoni / cesoie /

forbici / manette / moine / mutande / occhiali / pantaloni / redini / stoviglie / tanaglie.

15) I nomi accorciati :

la radio            -le radio                                   la foto              -le foto

la moto            -le moto                                   l’ auto              -le auto

la dinamo       -le dinamo                              il cinema          -i cinema

16)  I nomi che terminano in -i :

la tesi               -le tesi

l’ analisi           -le analisi

l’ ipotesi           -le ipotesi

la diagnosi       -le diagnosi

La metropoli    -le metropoli.

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr