ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
Οι λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα αρσενικού φύλου. Il padre Οι λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα θηλυκού φύλου. La madre
Οι λέξεις που λήγουν σε  -ο. Il libro

εξαιρούνται :

l’ auto   la biro

la dinamo

la mano   la moto

la radio

Οι λέξεις που λήγουν σε -a. La casa - la bellezza
Οι λέξεις ελληνικής προελεύσεως που λήγουν σε -ma. Il programma

il problema

εξαιρούνται :

la dracma

Οι λέξεις ελληνικής προελεύσεως που λήγουν σε -i. La crisi - l’ analisi
Οι λέξεις που λήγουν σε και δηλώνουν αξίωμα, επάγγελμα, ιδιότητα, κλπ.

Και ανήκει σε ανδρα.

Il papa - il poeta -

il boia

 εξαιρούνται :

la birba    la canaglia

la guardia  la guida

la recluta

la sentinella

la spia

Είναι αρσενικού γένους : il delta - il nulla -

il vaglia

il parabrezza -

il pigiama

Είναι θηλυκού γένους : l’ auto - la biro -

la dinamo

la moto - la radio -

la mano

Οι λέξεις που λήγουν σε σύμφωνο. Il tram - il gas
Οι λέξεις που λήγουν σε

-a` , -`e , -`i ,  -i    (ξ)

il sofa` - il caffe` -

il brindisi

Οι λέξεις που λήγουν σε -`a   -`u la citta` - la virtu`
Ονόματα λιμνών, ποταμών, βουνών. Il Garda - il Tevere - ......

 εξαιρούνται οι οροσειρές:

le Alpi           le Ande

Οι οροσειρές είναι θηλυκού γένους                εξαιρούνται :

gli Appennini

il Caucaso

i Pirenei

gli Urali

Τα ονόματα δέντρων. Il melo  -   il pero

εξαιρούνται :

l’ elce     la palma

la quercia    la tea

la vite

Τα ονόματα καρπών. La mela - la pera

εξαιρούνται :

l’ ananasso   il cedro

il dattero      il fico

il lampone

il limone

il pistacco

Τα ονόματα μηνών και ημερών. Il gennaio - il lunedi`

           εξαιρούνται :

la domenica

Tα κύρια ονόματα ανδρών. Paolo - Pietro Tα κύρια ονόματα γυναικών. Elena - Maria
Τα μέρη του λόγου που χρησιμοποιούνται σαν ουσιαστικά. Il due - il nero -

il parlante

il parlare - il corretto - il male - il perche`

Τα ονόματα κρατών και επαρχιών με οποιαδήποτε κατάληξη εκτός της -α. Il Cile - il Peru` -

il Veneto

Τα ονόματα κρατών & επαρχιών σε -α.

Τα ονόματα πόλεων και χωριών.

Τα ονόματα νησιών

Τα ονόματα ηπείρων

Italia - Francia

εξαιρούνται :

il Canada`

il Bengala

il Guatemala

il Venezuela

Roma - Atene

εξαιρούνται

Cairo - Pireo

la Creta - la Sicilia

l’ Asia - l’ Europa

Τα ονόματα μετάλλων. L’ argento - il ferro
Οι λέξεις που λήγουν σε   :

-ale  -ame  -are  -ile  -ere  -iere   -ore  -glione -one  -ume

ospedale - mestiere - colore

fogliame - canile

Οι λέξεις που λήγουν σε   :

-ice -ione  -ine   -ite  -udine

lezione – solitudine

 

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr