Ιταλική Γραμματική : Πως περνάμε από το αρσενικό γένος στο θηλυκό.

 • Ονόματα κύρια που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -o, -i,  -eσχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.

Paolo      -    Paola

Giovanni -   Giovanna

Εξαιρούνται :

Luigi  -  Luigia

(για να διατηρήση τον ήχο του g)

 • Λέξεις που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -α σχηματίζουν τα θηλυκά σε -essa.

Poeta     -     Poetessa

Εξαιρούνται :

(τα ονόματα σε -ista)

l’ artista      -      gli artisti

l’ artista      -      le artiste

 • Ονόματα που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -ο σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.

Scolaro    -   scolara

Εξαιρούνται :   

il canonico  -  la canonica

il capitano  -  la capitanessa

il diavolo   -   la diavolessa

il filosofo  -   la filosofessa ( filosofa)

il medico  -  la medichessa

 • Ονόματα που στο αρσενικό γένος λήγουν σε  -e σχηματίζουν τα θηλυκά σε -a.

Il signore   -  la signora

Εξαιρούνται :      

(τίτλο η επάγγελμα)

il conte           -  la contessa

il professore  -  la professoressa

il marchese    -   la marchesa

l’ elefante    -   l’ elefantessa

il leone        -   la leonessa

il pavone    -   la pavonessa

 • Ονόματα που δείχνουν επάγγελμα και λήγουν σε -tore σχηματίζουν τα θηλυκά σε -trice.

Il direttore  -  la direttrice

Εξαιρούνται :

l’ avventore -    l’ avventora

il dottore -         la dottoressa

il fattore -          la fattoressa

il pastore -         la pastora

il servitore -      la servitora

lo stiratore -      la stiratora (-trice)

il tintore -          la tintora

il traditore -      la traditora (-trice)

 • Τα ονόματα που λήγουν σε -e , -ante, -ente, -ire παραμένουν αμετάβλητα στο θηλυκό.

Il nipote  -  la nipote

l’ insegnante - l’ insegnante

Εξαιρούνται :

lo studente - la studentessa

 • Τα αρσενικά σε -sore σχηματίζουν τα θηλυκά με το θέμα του απαρεμφάτου και την κατάληξη -itrice.

il difensore - la difenditrice

l’ invasore - l’ invaditrice

il possessore - la posseditrice

(difendere)

( invadere)

(possedere)

 • Τελείως ανώμαλα το θηλυκό γένος

il cavaliere - l’ amazzone

il genero - la nuora

il maiale, porco - la scrofa (porca)

il marito - la moglie

il maschio - la femmina

il montone - la pecora

il padrino - la madrina

il fratellastro - la sorellastra

il patrigno - la matrigna

L’ ariete - la pecora

il re - la regina

il babbo - la mamma

il Dio - la Dea

il becco - la capra

l’ eroe - l’ eroina

il cane - la cagna

l’ uomo - la donna

il cavaliere - la dama

il padre - la madre

il fante - la fantessa

il celibe - la nubile

lo scapolo -la nubile

il fratello- la sorella

il bue-la mucca, vacca

il gallo-la gallina

il paterno - la materna

 • Ονόματα σε -ga σχηματίζουν και το θηλυκό σε -ga.

Il collega - i colleghi

la colega - le coleghe

 • Πολλά ονόματα ζώων έχουν μόνο ένα τύπο.

il leopardo femmina ( maschio)

la pantera femmina (maschio)

Il leopardo

la pantera

 • Τα ονόματα gru, lepre, serpe, tigre είναι αρσενικού και θηλυκού γένους.

Il lepre maschio . la lepre maschio

Il lepre femmina. la lepre femmina

 • Τα ονόματα που δείχνουν κάτοικο είναι και επίθετα. Το όνομα του κάτοικου δείχνει και τη γλώσσα του τόπου.

Italiano - Italiana

italiano - italiana

Io sono Greco.  Io parlo (il) greco.

Io sono Inglese.Io parlo (l’) inglese.

Όταν προηγείται η λέξη lingua τότε χρησιμοποιείται σαν επίθετο.

Io parlo la lingua italiana.

Io parlo le lingue europee.

Επιμέλεια : Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr

Μεταβείτε στο Αρχείο Αναρτήσεων : Blog